Algemene verkoops­voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

De hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met GENILAS BV, met inbegrip van elk aanbod uitgaande van deze, elke bestelling van de klant, elke aanvaarding van bestelling of bevestiging van verkoop door Genilas bv, alsook elke ontvangst van leveringen door de klant. Alle overeenkomsten zijn steeds onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 2: Bestekken en prijsoffertes

Bestekken en prijsoffertes zijn behoudens tegenbericht slechts dertig dagen geldig en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige manier aan te passen.

Artikel 3: Bestellingen

Art. 3.1 Een eventuele annulatie van de bestelling dient te gebeuren binnen de acht dagen na de bestelling, waarna deze definitief wordt.

Art. 3.2 Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 3.3 Bij annulatie of niet-tijdige afhaling van de bestelling is de koper telkens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 125,-.

Artikel 4: Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Eventuele vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Art. 5.1 Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan onze leveranciers.

Art. 5.2 De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald is, voor rekening van de koper.

Art. 5.3 De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst

Art. 6.1 Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 6.2 Wij behoudens ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 7: Klachten

Art. 7.1 Klachten betreffende de levering moeten ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art. 7.2 De klachten of betwistingen betreffende de termen van de factuur moeten schriftelijk binnen de acht dagen na de datum van de factuur worden geformuleerd. Het indienen van een klacht door de koper kan de betaling van de facturen op hun vervaldag niet opschorten noch vertragen.

Artikel 8: Betalings- en factuurvoorwaarden

Art. 8.1 Alle facturen zijn netto betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum tenzij anders werd bedongen.

Art. 8.2 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 125) als schadebeding. Onkosten, verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, aanmaningskosten en protestkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art. 8.3 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de totale prijs volledig betaald is.

Artikel 10: Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht te Torhout en de rechtbank van koophandel te Brugge bevoegd.

Artikel 11: Technische interventie / herstellingen

Iedere technische interventie en/of order tot herstelling van welke aard ook geeft benevens de aanrekening van werkuren en materiaal, steeds aanleiding tot de betaling van bestekkosten. Materialen dat ter herstelling is aangeboden en niet is afgehaald binnen de drie maanden na herstelling, wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling eigendom van Genilas bv en/of verschroot.

Laatst bijgewerkt op 19/08/2021